PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ
FHU ŁOCHPOL PAULINA WZOREK

 1. Informacje ogólne
  1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: www.lochpol.pl, jest FHU ŁOCHPOL z siedzibą w Niegosławice 57, adres: 28-330 Wodzisław, NIP 656-225-09-52, REGON: 360075520.
  1.  Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
  1. Dane osobowe, które Państwo podajecie w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 2. Administrowanie danymi osobowymi
  1. FHU Łochpol jest administratorem Państwa danych. Oznacza to, że jeśli korzystacie Państwo z formularzy kontaktowych na naszej stronie lub wysyłacie wiadomości mailowe na adres pracowników FHU ŁOCHPOL podany na stronie internetowej, to przetwarzamy Państwa dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP oraz inne podane dane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.
  1. Dane osobowe przetwarzane są:
 3. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 4. zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych;
 5. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną;
 6. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
 7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym celu konkretnego formularza;
 8. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym celu konkretnego formularza;
  1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach
   1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja (e-mail ) w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
   1. realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. wystawienie faktury, kontakt telefoniczny i e-mailowy, wysyłkę zamówionych produktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
   1. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. odpowiedzi na reklamacje, przechowywania dokumentacji księgowej itp.
   1. w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   1. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   1. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   1. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez firmę działalności gospodarczej lub obrony naszych praw i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń
    i obrona naszych praw.
   1. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. e-h.
  1. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla firmy ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (pkt. 4 lit. c i d). Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
  1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
 • dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych, w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych.
  • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w FHU Łochpol jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@lochpol.pl lub telefonicznie kom. 725 733 606 oraz pisemnie na adres: FHU Łochpol. z siedzibą w Niegosławice 57, 28-330 Wodzisław z dopiskiem „Administrator danych osobowych”.
  • Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują firmę do retencji danych.
  • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
  • Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym:
   • podmiotom przetwarzającym, którym Łochpol powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług remontowo-budowlanych i usług IT, działającym na zlecenie Łochpol jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
   • podmiotom przetwarzającym, którym Łochpol powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług remontowo-budowlanych i usług IT, działającym na zlecenie Łochpol jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
   • kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy
    z Użytkownikiem;
  • Strona internetowa firmy zawiera funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski Facebooka i Instagrama. Funkcje te mogą gromadzić pewne informacje o odwiedzających stronę internetową, takie jak adres IP lub historię przeglądania i mogą instalować pliki cookies w przeglądarce odwiedzających. Należy pamiętać, że przetwarzanie zebranych w ten sposób danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów sieci mediów społecznościowych i dlatego niniejsza Polityka Prywatności ich nie dotyczy.
  • W zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywania i świadczone przez Łochpol oraz w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.